WasteInForum 2018 by Global Waste Innovations Forum

16 кві 08:30 - 18 кві 17:00Join the flagship international meeting and the exhibition dedicated to waste innovation, investment and management practice! (переклад укр. далі)

https://wasteinforum.greenclinicglobal.com/

WasteInForum

About WasteInForum, Global Waste Innovation Forum: Together getting the level of development when the problem of non-recycling waste will be in the past.

Global Waste Innovations Forum is a continuous initiative to tackle the global problem of waste through: - the implementation of the latest innovations into the everyday waste management practice - creation of the new opportunities for the society, economy and development of infrastructure from the widespread sustainable approaches to waste management - wide change in the mass culture, people attitude and behavior to waste

Ключові питання програми: Stream 1: LANDFILLS AND ENVIRONMENT - environmental pollution (toxins, leachate, greenhouse gases) - landfills and climate change - solutions to decrease landfill: to increase recycling and composting, energy production

Stream 2: WASTE LOGISTICS - the existing logistics problem in the collection process of the waste - the waste collection network - municipal waste management models

Stream 3: WASTE PROCESSING - waste management strategies: collection, minimization, processing and recycling - implementation of the new technologies - waste management legislation - preventive measures - public involvement and education

Stream 4: WASTE AS RESOURCE - refused derived fuels, composting - waste and energy infrastructure correlation - waste management financing, opportunity for investment

Venue: as the venue city this year was chosen Kyiv, the capital of Ukraine

Official page: https://wasteinforum.greenclinicglobal.com/

Contact helpdesk of the organising committee:

wastinforum@gmail.com

Be in time to submit your papers and reserve the booth on the exhibition!

WasteInForum2018

(Ukrainian language)

Приєднуйтесь до флагманської міжнародної зустрічі і виставки, присвяченої інноваціям, інвестиціям та практиці управління в галузі поводження з відходами!

https://wasteinforum.greenclinicglobal.com/

WasteInForum

Про WasteInForum, Глобальний Форум з Інновацій у Поводженні з Відходами.

Досягнемо успіху разом, аби проблема неутилізованого сміття лишилася в минулому.

Waste Innovations Forum є тривалою ініциативою для вирішення глобальної проблеми сміття шляхом: - впровадження найсучасніших інновацій у щоденну практику управління відходами - створення нових можливостей для суспільства, економіки та розвитку інфраструктури через широке впровадження сталих методів до системи управління відходами - впливу на громадськість за допомогою засобів масової інформації, зміни у ставленні людей до проблеми сміття

Програма:

Потік 1: ЗВАЛИЩА ТА ДОВКІЛЛЯ • забруднення навколишнього середовища (токсини, вилуговування, парникові гази) • звалища та зміни клімату • рішення щодо зменшення площі звалищ: збільшення переробки та компостування, виробництво енергії

Потік 2: ЛОГІСТИКА ВІДХОДІВ • нагальні проблеми логістики в процесі збирання сміття • проектування мережі збору сміття • муніципальні моделі системи управління відходами

Потік 3: ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ • стратегії системи управління відходами: збір, мінімізація та утилізація • впровадження нових технологій • законодавче підґрунтя системи управління відходами • запобіжні заходи • громадська увага, освіта

Потік 4: СМІТТЯ ЯК РЕСУРС • паливо з твердих побутових відходів, компостування • зв’язок відходів та енергетичної інфраструктури • фінансування системи управління відходами, можливість інвестування

Місце проведення: місцем проведення форуму в 2018 році обрано місто Київ, див. деталі адреси на сторінці

Офіційна сторінка: https://wasteinforum.greenclinicglobal.com/

Контактуйте службу підтримки організаційного комітету:

wastinforum@gmail.com

Не спізніться подати заявку (абстракт) на виступ та зерезервувати стенд на виставці!

WasteInForum2018< Повернутись до списку подій
Додати
івент